Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa:

Identyfikacja substancji: biodegradowalny materiał opakowaniowy zabezpieczający przesyłki w transporcie
Zastosowanie: do zabezpieczania produktów w transporcie
Producent/dystrybutor: GFC Complex Solutions Sp. z o.o., ul. św. Antoniego 21, 50-073 Wrocław, Polska

Rekomendacja dla Skropak wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w zakresie dla opakowań biodegradowalnych i przydatnych do kompostowania

Nazwa chemiczna:

 • węglowodory,
 • polimery
 • skrobia ziemniaczana lub kukurydziana

Postać fizyczna: owalne elementy o strukturze gąbki
Zapach: lekki zapach zboża
pH przy 1% stężeniu: 5,8 +/- 0,6
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: 364-369°C
Gęstość względna: 8 kg/m3 +/- 10%
Lepkość: brak danych
Odporność na zgniatanie: przeprowadzone testy dowodzą, że biodegradowalny granulat Skropak charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na zgniatanie niż popularne wypełniacze polistyrenowe – wykresy poniżej:

Stabilność: Skropak jest stabilny (unikać temperatur powyżej 200°C, aby zapobiec topieniu się produktu)
Materiały reaktywne: brak danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Skropak nie ulega samoczynnemu rozkładowi – typowe produkty spalania to CO, CO2, C, H20.

Trwałość i rozkład: Skropak ulega biodegradacji podczas kompostowania lub wystawiony na działanie wody
Ekotoksyczność: Skropak nie jest toksyczny

Działanie miejscowe substancji:

 • Oczy: nie drażni
 • Skóra: nie drażni
 • Połknięcie: niski poziom toksyczności
Następstwa opóźnione chroniczne:

 • Działanie uczulające: nie
 • Działanie rakotwórcze: nie
 • Działanie mutagenne: nie dotyczy
 • Działanie na rozrodczość: nie dotyczy

Oczy: cząstki wypełniacza Skropak mogą powodować mechaniczne podrażnienie
Skóra: niski poziom toksyczności
Wdychania: niski poziom toksyczności
Połknięcie: brak zagrożeń w przypadku normalnego, przemysłowego użytkowania

Kontakt z oczami: przemywać oczy dużą ilością wody, aż do momentu ustąpienia podrażnienia
Kontakt ze skórą: przemyć wodą z mydłem
Wdychania: wyjść na świeże powietrze
Połknięcie: przepłukać usta wodą i podać do picia duże ilości wody – w przypadku występowania zaburzeń – wezwać lekarza.

Wentylacja: ogólna
Zabezpieczenie oczu: opcjonalnie okulary ochronne
Rękawice: dla gorącego produktu
Ubranie: nie dotyczy
Zmywanie: zmywać wodą z mydłem
Maska: nie wymagana

Środki gaśnicze: proszek gaśniczy, piana gaśnicza, dwutlenek węgla lub rozproszona woda
Specjalne procedury: nie wymagane
Zagrożenie wybuchem lub pożarem: nie występuje

Metody oczyszczania:

 1. zmieść,
 2. zebrać
 3. usunąć

Temperatura składowania: temperatura otoczenia
Postępowanie i składowanie: zagarnąć lub przenieść pneumatycznie do miejsca składowania
Wentylacja: ogólna

Sposoby utylizacji odpadów: wypełniacz Skropak może podlegać zbiórce razem z odpadami organicznymi przewidzianymi do kompostowania

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego i stworzenie warunków bezpiecznego użytkowania produktu. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.